FAQ

1. Ile trwa sesja coachingowa?

Sesja może trwać od 30 min do 90 min.

2. W ilu sesjach należy wziąć udział, aby proces coachingowy był efektywny?

Jest to zależne od indywidualnej pracy klienta i od relacji coach – klient. Coach dysponuje technikami, metodami i narzędziami, które klient może wykorzystywać przez całe życie. Jeśli ze strony klienta jest otwartość na zmianę, coś ważnego może się wydarzyć.

3. Na czym polega coaching?

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

RELACJA

Relację na płaszczyźnie coach – klient można określić jako partnerską. Coach nie podchodzi do klienta z pozycji eksperta, autorytetu czy osoby uzdrawiającej. Coach i klient wspólnie ustalają cel, format i oczekiwane wyniki ich pracy. Klient nie zrzuca odpowiedzialności za powyższe na coacha ani też coach nie decyduje się na podjęcie pełnej odpowiedzialności za efekty procesu.

Związek między coachem i klientem jest podstawą całości procesu coachingu. Coach i klient intencjonalnie budują relację, którą charakteryzuje rosnący wzajemny szacunek i zrozumienie. Taka relacja nie jest produktem ubocznym coachingu czy dodatkiem do całości procesu. Nie jest ona również związana z rezultatami, jakie osiąga klient.

WYNIKI

Coaching ma na celu podniesienie wyników działania klienta, jak również usprawnienie jego sposobu uczenia się, a tym samym podniesienia jakości życia.

ZWIĄZEK Z PSYCHOTERAPIĄ

Coaching nie jest psychoterapią i nie jest w stanie pomóc klientowi z problemami natury emocjonalnej czy poznawczej, nie zajmuje się pomocą psychologiczną i nie leczy zaburzeń.

Coaching natomiast może być stosowany równolegle z psychoterapią, lecz nie może być jej substytutem.

Coaching korzysta z informacji o przeszłości klienta, aby ustalić jego obecną sytuację. Nie zakłada on jednak rozwiązania problemów z przeszłości w celu usprawnienia działań przyszłych.

PORADY

Czasami coach udziela rad, wyraża własne opinie lub sugestie. Zarówno coach jak i klient mają świadomość, że klient może zarówno przyjąć jak i odrzucić propozycje coacha, jako że to on sam ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Nie zniechęca się mimo to coacha do dawania rad.

PROŚBY/PROPOZYCJE

Coach zachęca (prosi) klienta, aby podjął on działania w celu osiągnięcia swoich upragnionych celów. Prośba ta nie wynika jednak z chęci zdiagnozowania problemów klienta czy rozumienia jego przeszłości.

WIEDZA EKSPERCKA

Coachowie są ekspertami w tematyce procesu Coaching i mogą nie mieć specjalistycznej wiedzy na temat konkretnej dziedziny przemysłu. Jeśli coachowie posiadają wiedzę na temat konkretnych dziedzin, mogą z nich korzystać, aby prowadzić całość procesu. Nie wykorzystują jednak swojej wiedzy eksperckiej, aby dokonywać oceny, kierować lub tworzyć rozwiązania dla klienta.

UŻYWANIE INFORMACJI

Podczas coachingu informacje uzyskane od klienta maja charakter poufny, są używane przez coacha jedynie w celu zwiększenia samoświadomości klienta czy ułatwienia mu wyboru sposobu działania. Te informacje nie są używane do oceny działań klienta ani nie są zamieszczane w żadnych raportach z wyłączeniem raportów przekazywanych samemu klientowi.

ZAKRES PRACY

Coaching może dotyczyć bardzo różnorodnych osobistych i zawodowych zagadnień. W relacji coachingowej klient wspólnie z coachem determinują zakres pracy. Zakres coachingu nie powinien być ograniczany do żadnej wąskiej dziedziny zastosowań.

NIEUSTAJĄCY WPŁYW

Coaching został stworzony w celu zapewnienia klientom możliwości powiększenia ich zdolności do osiągania wymarzonych rezultatów i budowania w nich pewności siebie, co do ich naturalnych umiejętności. Ważne jest, aby klienci nie mieli poczucia, że mogą skutecznie działać jedynie, kiedy posiadają wsparcie coacha.

5. Kiedy warto korzystać z coachingu:

Kiedy zależy nam na osiągnięciu jakiegoś celu, istnieje wyzwanie, sposobność osiągnięcia czegoś ważnego.
Gdy nasza wiedza, umiejętność, zaufanie do siebie jest niewystarczające do osiągnięcia celu.
Jeśli przejawiamy podejście lub zachowania, nie sprzyjające realizacji celów.
Kiedy nie zdajemy sobie sprawy ze swoich silnych stron i z tego, jak je rozwijać.
Jeśli brakuje jasnej oceny sytuacji podczas, gdy trzeba podjąć decyzje.
W sytuacji, gdy potrzebny jest duży wysiłek w ograniczonym czasie.
Kiedy odczuwamy brak równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym.
Gdy istnieje potrzeba lepszego zorganizowania i samodzielnego kierowania własnym życiem.

6. Jak wygląda współpraca? Jak, gdzie, kiedy odbywają się sesje?

Wspólnie przygotowujemy harmonogram spotkań oraz ustalamy sposoby komunikowania się (bezpośrednio, telefonicznie, mailowo, przez SMS lub za pomocą dostępnych komunikatorów np. skype).